Content voor Ingelogde Gebruikers
Professioneel advies nodig? Bel 0546 876 530 over ons | verzendinformatie | contact | Facebook

Volledig adres

BES Bollmann B.V.
Plesmanweg 27
7602 PD Almelo
Nederland
Tel: 0546 876 530
E-mail: info@moisturemetershop.nl

Postbus 570
7600 AN Almelo
Nederland

Registratie

Kamer van Koophandel Enschede
No. 06086351

BTW Nummer
NL806481134B01

Management
K. Reinders
H.P. Visser

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden: Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die Inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door BES Bollmann B.V. te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de Gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn. Op andere BES Bollmann BV websites kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze website (de “Inhoud”) of op transacties verricht via deze website. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

BES Bollmann B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de Inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. BES Bollmann B.V. behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Hoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt BES Bollmann B.V. geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle Inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. BES Bollmann B.V. wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de Inhoud niet inbreuk makend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de Inhoud, van de hand. BES Bollmann BV geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. BES Bollmann B.V. geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door KBSE Bollmann B.V. vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval is BES Bollmann B.V. of enige aan de BES Bollmann B.V. Groep verbonden groepsonderneming aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de Inhoud te gebruiken, zelfs indien BES Bollmann B.V. in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van BES Bollmann B.V. BES Bollmann B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. BES Bollmann B.V. heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat BES Bollmann B.V. de inhoud van die website zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de Inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan BES Bollmann B.V. Alle rechten met betrekking tot de Inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de Inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de Inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd.

Enig ander gebruik van de Inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BES Bollmann B.V. is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën. Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de website (“Gebruikersmateriaal”) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk het eigendom van BES Bollmann B.V. worden. De Privacy Informatie zoals opgenomen op deze website zal op Gebruikersmateriaal van toepassing zijn. BES Bollmann B.V. mag Gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, waar dan ook ter wereld gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. U aanvaardt dat de rechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd is enig geschil voortvloeiende uit of verband houdende met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de website op te pakken. Dit met dien verstande dat de exclusiviteit niet geldt voor geschillen die door BES Bollmann B.V. zelf voor de rechter worden gebracht. Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van het BES Bollmann B.V. Privacy beleid.

BES Bollmann® en Tromatic® zijn geregistreerde merken die eigendom zijn van BES Bollmann B.V.

Scroll naar boven